dr Kornela OBLIŃSKA

Inspektor Policji w stanie spoczynku; doktorat w dziedzinie nauk społecznych, w specjalności: zarządzanie w środowisku informacyjnym. Absolwentka: Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie; Uniwersytetu Wrocławskiego; Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (studia podyplomowe z zakresu zarządzania); Studium Polityki Zagranicznej PISM; Wyższego Kursu Obronnego na Wydziale Strategiczno – Obronnym Akademii Obrony Narodowej.


Uczestniczka szkoleń krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa m.in. w USA, Niemczech, Francji, Turcji, Finlandii; była ekspertka TAIEXu.; była Szefowa Polskiego Biura SIRENE; uczestniczka misji pokojowych na terenie byłej Jugosławii (SPU Kosovo, EUPOL Proxima FYROM). Członkini ogólnopolskich projektów naukowych w zakresie przeciwdziałania 
i zwalczania przestępczości, w tym o charakterze antyterrorystycznym.

 

Była zastępczyni dyrektora w Gabinecie Komendanta Głównego Policji odpowiedzialna za komunikację społeczną, kształtowanie kultury organizacyjnej i wizerunku formacji, propagowanie historii i tradycji Policji. Inicjatorka i koordynatorka szeregu przedsięwzięć w tym
zakresie (m.in. budowy Policyjnego Centrum Edukacji Społecznej w Warszawie, organizacji Charytatywnych Bali Oficerskich Policji itp.).


Ponadto działań w zakresie niwelowania nierówności w służbach mundurowych ze względu na
płeć, wiek, wyznanie religijne itp. Pełniła funkcje: przewodniczącej zespołu ds. strategii równych szans w Policji Komendanta Głównego Policji, przewodniczącej polskiej delegacji w Europejskiej Sieci Policjantek, vice-przewodniczącej Zespołu Służb Mundurowych przy Pełnomocniku Rządu ds. równego traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


Autorka wielu publikacji krajowych i zagranicznych w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania, kultury organizacyjnej i współpracy międzynarodowej Policji. Organizatorka i prelegentka na konferencjach i seminariach – krajowych i międzynarodowych z zakresu bezpieczeństwa. Wykładowczyni w Polskim Centrum Edukacji. Właścicielka firmy szkoleniowej „EGIDA Szkolenia dla Kobiet dr Kornela Oblińska”.

 


Kornela Oblińska – police colonel (r); PhD in social sciences, specializing in management in the information environment; graduate of the High Police Academy in Szczytno; University of Wrocław; Poznań University of Economics (post-graduate studies in management); PISM Foreign Policy Study; Higher Defense Course at the Strategic Department - Defense University of National Defense. Participant of international and international trainings in the field of security, among others in the USA, Germany, France, Turkey, Finland; former expert of TAIEX Program; former Head of the Polish SIRENE Bureau; participant in a peacekeeping missions in former Yugoslavia (SPU Kosovo, EUPOL Proxima FYROM). A member of national research projects in the area of ​​preventing and combating crime, including anti-terrorist features.


Deputy director of the Cabinet of Commander in Chief of Polish Police; responsible for social communication, shaping the organizational culture and image of the formation, propagating the history and traditions of the Police. Initiator and coordinator of a number of enterprises in this field (including the construction of the Police Center for Social Education in Warsaw, the organization of Police Officers; Charity Balls etc.).


In addition, involved in actions for inequalities in uniformed services due to gender, age, religion etc. She served as chairwoman of the team for equal opportunities strategy in the Police Chief of Police; head of the Polish delegation in the European Network of Policewomen; deputy chairwoman of the Team of Uniformed Services with the Government Plenipotentiary for equal importance in the Chancellery of the Prime Minister.


Author of many national and international publications in the field of security, management, organizational culture and international cooperation. Organizer and speaker for conferences and seminars – national and international in the field of security. Lecturer at the Polish Education Center. The owner of the training companies "EGIDA Trainings for Women PdD Kornela Oblińska".

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona