dr Rafał Batkowski 

Inspektor Policji w stanie spoczynku - służba w latach 1993 – 2017. W tym okresie m.in.: Naczelnik Zarządu Operacji Antyterrorystycznych w Komendzie Głównej Policji (KGP), Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP, I Zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji (2007 – 2012), Mazowiecki Komendant Wojewódzki Policji (2012 – 2013), Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji (2013 – 2016) oraz Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, Szef Krajowego Biura Interpolu i Członek Zarządu Europolu (2016 – 2017). Prezes Zarządu w Stowarzyszeniu Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Właściciel firmy RBS (Rafał Batkowski Strategie).

Jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji (Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji) Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, w zakresie problematyki przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie oraz studia III stopnia na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie (2012) gdzie uzyskał stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych (2013). Wykładowca akademicki, autor wielu publikacji z dziedziny bezpieczeństwa publicznego m.in. w odniesieniu do przeciwdziałania poważnym zagrożeniom, w tym terroryzmowi oraz lokalnego wymiaru bezpieczeństwa i współpracy Policji ze społeczeństwem.

 

Rafał Batkowski, PhD (colonel ret.). He has been serving in Police forces from 1993 till 2017 as among others: Head of Anti-terrorist Operations Department of National Police HQ; Deputy Director of Bureau for Prevention and Road Traffic of NPHQ; Masovia Voivodeship (Province) Police Commander; Greater Poland Voivodeship Police Commander; Director of Bureau for International Cooperation of NPHQ and Chief of NCB of Interpol Poland as well as Member of EUROPOL Management Board as a representative of Poland. President of the Management Board at Polish Security Experts Association. Owner at RBS (Rafał Batkowski Strategie).

He is a graduate of the Institute of Social Prevention and Resocialization (Faculty of Applied Social Science and Resocialization) at the University of Warsaw and Postgraduate Study at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw, regarding Counter Organized Crime and Terrorism. He finished the Police Academy in Szczytno and third degree study in Faculty of National Security of the National Defence University in Warsaw (2012) where he obtained the PhD degree in social science (2013).

Academic lecturer and an author of numerous publications on public security regarding among others: counteracting terrorism.

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona