dr inż. Ryszard Szczepan Demczuk
wiceadmirał (rezerwy)

Wiceadmirał Ryszard Demczuk urodził się 3 sierpnia 1959 roku w Białej Podlaskiej. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, którą ukończył w 1985 roku na kierunku pokładowym. Służbę zawodową rozpoczął w 3. Flotylli Okrętów, gdzie został skierowany do 1. Dywizjonu Okrętów Rakietowych. Przeszedł przez wszystkie szczeble dowodzenia od dowódcy działu okrętowego aż do dowódcy okrętu, które to obowiązki pełnił dwukrotnie, na dwóch różnych typach okrętów rakietowych. Następnie zajmował stanowiska operacyjne w sztabie 3. Flotylli Okrętów oraz w Sztabie Dowództwa Marynarki Wojennej. W 2002 roku powrócił do Dywizjonu Okrętów Rakietowych, a następnie objął stanowisko dowódcy 32. Dywizjonu Okrętów Rakietowych. Po reorganizacji w nawodnych siłach rakietowych Marynarki Wojennej, w 2004 roku został dowódcą Dywizjonu Okrętów Rakietowych. Następnie pełnił obowiązki głównego specjalisty w Dowództwie Marynarki Wojennej.

 

W tym czasie podnosił kwalifikacje odbywając kursy i szkolenia w kraju i poza jego granicami. Ukończył kurs przeszkolenia oficerów szczebla operacyjno – taktycznego (1990), międzynarodowy Kurs Oficerów Sztabów w Akademii Obrony Holandii w Hadze (1996), Kurs Integracji  z NATO (1998), kurs „Liderzy XXI wieku” w Europejskim Centrum Studiów Bezpieczeństwa w amerykańskim Instytucie im Georga C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen (1998), studia podyplomowe w Akademii Marynarki Wojennej (2000) oraz podyplomowe studia dowódczo – sztabowe w Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej USA w Newport (2001).

 

Wraz z otrzymaniem nominacji na stopień kontradmirała został w 2007 roku wyznaczony na stanowisko dowódcy Centrum Operacji Morskich. W czerwcu 2008 roku został skierowany do Waszyngtonu, w celu odbycia studiów na Uniwersytecie Obrony Narodowej Stanów Zjednoczonych, po których pełnił stanowisko szefa szkolenia MW w Dowództwie Marynarki Wojennej. Ukończył szkolenie w Uniwersytecie Obrony NATO w Rzymie, a w listopadzie 2010 roku został skierowany do służby w Afganistanie, gdzie do sierpnia 2011 roku pełnił obowiązki zastępcy dowódcy Amerykańskiej Grupy Zadaniowej CJIATF-SHAFAFIYAT w strategicznym dowództwie NATO ISAF w Kabulu. 
 

Za wyjątkowe osiągnięcia w ramach misji został wyróżniony przez Sekretarza Obrony USA medalem "Meritorious Service Medal", przez prezydenta Francji orderem "Francaise - Ordre National De La Legion D'Honneur" (Honneur Patrie 10897LHE14) i przez prezydenta Polski "Morskim Krzyżem Zasługi z Mieczami".

 

W październiku 2012 roku objął obowiązki zastępcy Dowódcy Marynarki Wojennej – szefa Sztabu MW. Po reformie struktur dowodzenia w Siłach Zbrojnych RP, w dniu 01 stycznia 2014 objął obowiązki Inspektora Marynarki Wojennej w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych. W styczniu 2015 roku, po złożeniu wypowiedzenia, na własną prośbę zakończył pełnienie zawodowej służby wojskowej i przeszedł do rezerwy.

W październiku 2017 roku obronił rozprawę doktorską: "Rekonstrukcja i odbudowa struktur Afganistanu w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego", uzyskując tytuł "doktora nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie".

 

Publikacje Wiceadmirała Ryszarda Demczuka były drukowane w takich czasopismach jak Kwartalnik Bellona, Przegląd Morski, Zeszyty Naukowe AMW, Naval Forces. Jest współautorem raportu opublikowanego przez Narodowy Uniwersytet Obrony USA, dotyczącego problematyki budownictwa okrętowego w USA i na świecie.  

TEKSTY AUTORA:

  • YouTube
  • Twitter Ikona społeczna
  • Facebook Social Ikona